Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Đề án 04-ĐA/TU và một số Nghị quyết của BTV Huyện ủy Tam Đảo

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 21/12/2017của Huyện ủy Tam Đảo về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Kế hoạch số 69-KH/HU ngày 04/01/2018 của Huyện ủy Tam Đảo về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 19/6/2017 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/6/2017 và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 26/10/2017 của BTV Huyện ủy Tam Đảo.

Sáng ngày 05/4/2018 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Đề án 04-ĐA/TU và một số Nghị quyết của Huyện ủy Tam Đảo.

Dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết có các đồng: Lưu Nguyên Hà – Huyện ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tam Đảo; đ/c Phạm Thị Lan Hương – Huyện ủy viên – Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo; đ/c Lê Công Thành – Huyện ủy viên – Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đảo;

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BTV Đảng ủy và đông đủ 98 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Tam Đảo.

 IMG_2204

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí đảng viên trong đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Lưu Nguyên Hà – Huyện ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

IMG_2200

Đồng chí Lưu Nguyên Hà – truyền đạt Nghị quyết

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Lan Hương – Huyện ủy viên – Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/6/2017 của BTV Huyện ủy Tam Đảo về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đảng, chất lượng đảng viên giai đoạn hiện nay

IMG_2212

Đồng chí Phạm Thị Lan Hương – truyền đạt Nghị quyết

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Công Thành – Huyện ủy viên – Phó ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 26/10/2017 của BTV Huyện ủy Tam Đảo về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay; Đề án số 04-ĐA/TU ngày 19/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020.

 IMG_2221

Đồng chí Lê Công Thành – truyền đạt Nghị quyết

 Kết thúc Hội nghị Đảng bộ Công ty yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của đơn vị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế từng chi bộ để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; hướng dẫn các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch, tổng hợp nộp về Đảng bộ Công ty./.