Đập dâng ngang suối

BẢNG THỐNG KÊ ĐẬP DÂNG
Do công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo quản lý
TT Tên đơn vị quản lý, Tên trạm. Địa điểm Các thông số
L (m) H (m) CĐ Đỉnh (m) Loại đập
TỔNG CỘNG (46 Cái)
I Xí Nghiệp Thủy Lợi Gia Khau (6)
1 Đập Na Do Xã Sơn Lôi – Huyện Bình Xuyên 24 2,5 Đất + Bê tông
2 Đập Bá Cầu Xã Sơn Lôi – Huyện Bình Xuyên 288 2,2 Đất + Bê tông
3 Đập Tầm Bét Xã Tam Hợp – Huyện Bình Xuyên 40 4 Đất
4 Đập Hoàng Oanh Xã Hương Sơn – Huyện Bình Xuyên 9 1,5 Đất đá
5 Đập Bến Nứa Xã Hương Sơn – Huyện Bình Xuyên 7 1 Đất đá
6 Đập Đồng Năng Xã Hương Sơn – Huyện Bình Xuyên 10 3 Đất đá
II Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Thành (18)
1 Vai Tân Lập Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 55 1,45 Đất đá đắp
2 Vai Thai Bi Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 51 1,0 Đá Xây
3 Vai Phồ Ốc Bi Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 24 2,3 Đá Xây, bê tông
4 Vai Lan Bi Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 30 1,2 Đất đá đắp
5 Vai Tiên Long Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 31 1,5 Đá xây
6 Vai Lục Liễu Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 19 1,1 Đá Xây, bê tông
7 Vai Đồng Giếng Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 25 2 Bê Tông
8 Vai Cóc Chấy 1 Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 12 1,5 Gạch
9 Vai Cóc Chấy 2 Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 15 2,2 Đất đá đắp
10 Vai Đồng Tháp Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 25 1,5 Bê Tông
11 Vai Kẹp Kẻng Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 25 0,7 Đất đá đắp
12 Vai Lim Gù Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 15 0,9 Đất đá đắp
13 Vai Ông Đạt Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 20 0,7 Đất đá đắp
14 Vai Toán Bảy Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 10 0,5 Đất đá đắp
15 Vai Kin Chốc Hù Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 12 0,5 Đất đá đắp
16 Vai Lò Vôi Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 5 0,5 Đất đá đắp
17 Đập Vực Chuông Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo 100 4 Bê Tông
18 Đập Suối Lạnh Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo 17 1,5 Bê Tông
III Xí nghiệp Thủy lợi Xạ Hương (2)
1 Vai Đàm Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo 22 0,5 Đất đá
2 Vai Cửu Yên Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo 250 3 Đất
IV Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Lanh (4)
1 Đập Trung Mầu  Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên 157 3 Đất đá
2 Đập thượng sông Bả  Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên 197 5 Bê tông
3 Đập hạ sông Bả  Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên 140 3 Đất
4 Đập dâng nước Lẽ  Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên 7 2 Đất
V Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà (16)
1 Đập dâng Vai Khoa Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 24 1 Đá xây, đất đá
2 Đập dâng vai Lương Hòa Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 32 1 Đất đá
3 Đập dâng vai Công Trường Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 15 1 Đất đá
4 Đập dâng vai con Lõng Sâu Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 14,4 0,5 Đá xây
5 Đập dâng vai Thông Chấy Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 20 0,5 Đất đá
6 Đập dâng vai Bi Chấy Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 32 1 Đất đá
7 Đập dâng vai Duy Tân Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 5 0,6 Đất đá
8 Đập dâng vai Ba Gò xây Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 13 0,5 Gạch xây
9 Đập dâng vai Ba Gò đất Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 45 1,5 Đất đá
10 Đập dâng vai Làng Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 24 1 Đất đá
11 Đập dâng Đông Lộ Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 30 1,5 Đá xây
12 Đập dâng vai Đồng Diệt Xã Đại Đình- huyện Tam Đảo 26 1 Đất đá
13 Đập dâng vai Vẽn Xã Tam Quan- huyện Tam Đảo 15 1,5 Đất đá
14 Đập Đồng Bùa Xã Tam Quan- huyện Tam Đảo 15 0,5 Bê Tông
15 Đập Kiên Tràng Xã Tam Quan- huyện Tam Đảo 6 3 Gạch xây
16 Đập Đồng Đền Xã Tam Quan- huyện Tam Đảo 10 0,8 Gạch xây