# Ngày tháng Hiệu lực Tên văn bản Trích yếu Xem chi tiết
1 - Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2018 - Xem chi tiết
2 26/11/2014 1/7/2015 LUẬT DOANH NGHIỆP 68/2014/QH13 Xem chi tiết | Tải về
3 13/11/2013 1/1/2014 Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 172/2013/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
4 16/10/2013 29/11/2013 Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch công ích 130/2013/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
5 11/7/2013 1/9/2013 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 71/2013/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
6 10/9/2012 1/1/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ 67/2012/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
7 18/5/2013 9/7/2013 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 53/2013/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
8 14/5/2013 1/7/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 51/2013/NĐ-CP Xem chi tiết | Tải về
9 18/6/2014 5/8/2014 Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 36/2014/QĐ-TTg Xem chi tiết | Tải về
10 7/6/2013 25/7/2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 35/2013/QĐ-TTg Xem chi tiết | Tải về
11 14/7/2015 1/9/2015 Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước 26/2015/TT-BLĐTBXH Xem chi tiết | Tải về
12 16/1/2015 22/6/2015 Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 02/2015/TT-BKHĐT Xem chi tiết | Tải về