Ban Lãnh đạo Công ty

Ban Lãnh đạo Công ty

Chủ tịch công ty: Nguyễn Thanh Hòa

Kiểm soát viên: Bùi Văn Long

Giám đốc: Kim Đình Hưng

Phó Giám đốc: Phạm Quang Vinh

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Huyền

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: Bùi Văn Long

Phó phòng: Phùng Văn Thái

Điện Thoại: (0211) 3 853 035

Nhiệm vụ: Giải quyết các chế độ cho người lao động đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Theo dõi, thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện công tác tổ chức y tế, bảo vệ sức khoẻ cho CBCNV. Thực hiện công tác quản trị đời sống và bảo vệ cơ quan. Cùng các phòng, ban có liên quan cải thiện việc làm, thảo quy trình quy phạm về công tác phòng hộ và an toàn lao động.Tham mưu giúp việc trong lĩnh vực tổ chức, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng. Theo dõi bộ máy tổ chức và số lao động định biên được duyệt của Công ty, nghiên cứu cải tiến tổ chức quản lý của Công ty đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Quản lý hồ sơ của Đảng viên, CBCNV theo quy định. Nghiên cứu xây dựng định mức lao động và tiền lương, lập kế hoạch sử dụng lao động và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Phòng Tài vụ

Phòng Tài vụ

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Huyền

Phó phòng: Nguyễn Thị Hải Lý

Phó phòng: Đỗ Thị Lan

Điện Thoại: (0211) 2 218 503

Nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc trong lĩnh vực quản lý tài chính của Công ty. Lập kế hoạch và báo cáo quyết toán tài chính năm của Công ty. Tổ chức chỉ đạo mạng lưới kế toán của Công ty, hướng dẫn các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện các chế độ kế toán và chính sách tài chính của Nhà nước.

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Trưởng phòng: Văn Đăng Tuấn

Phó phòng: Nguyễn Thị Loan

Điện Thoại: (0211) 6 569 980

Nhiệm vụ: Tổng hợp và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng vụ, từng năm và kế hoạch dài hạn trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Phối hợp với các đơn vị đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch. - Xây dựng kế hoạch sửa chữa cơ điện từng vụ và cả năm. Quản lý và xây dựng các định mức về vật tư nguyên nhiên liệu. Theo dõi công tác sử dụng nguyên nhiên liệu. Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch được giao và xét hoàn thành kế hoạch của các đơn vị.

Phòng Quản lý nước và Công trình

Phòng Quản lý nước và Công trình

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Chí Thanh

Phó phòng: Nguyễn Văn Đông

Điện Thoại: 0983 317 878

Nhiệm vụ: Lập kế hoạch và tổng hợp công tác tưới tiêu, kế hoạch sử dụng điện, dầu từng vụ, từng năm. Tổng hợp tham mưu và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Xây dựng lịch tưới từng vụ, tính toán lượng nước tưới cụ thể cho từng vùng. Điều hành hệ thống tưới tiêu, điều hòa phân phối nước đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kịp thời vụ. Giám sát và đánh giá thực chất công tác tưới, tiêu vận hành máy bơm của các Xí nghiệp.

Xí nghiệp Tư vấn Kỹ thuật

Xí nghiệp Tư vấn Kỹ thuật

Phó Giám đốc phụ trách: Trần Duy Hưng

Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng

Điện Thoại: (0211) 2 218 501

Nhiệm vụ: Khảo sát thiết kế các hạng mục công trình trong hệ thống công ty quản lý do Chủ tịch giao. Lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình XDCB trong và ngoài hệ thống do chủ đầu tư giao. Chủ động quan hệ với các địa phương và các đơn vị để tìm việc làm tạo nguồn thu, tạo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho CBCNV

Xí nghiệp Xây lắp

Xí nghiệp Xây lắp

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Tùng

Nhiệm vụ: Thực hiện thi công các công trình XDCB được giao. Tổ chức tu sửa, nạo vét, sửa chữa thư­ờng xuyên các công trình trong hệ thống đ­ược Công ty giao. Tích cực chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn. Quản lý sử dụng dụng cụ, máy móc, trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hạch toán tài chính thu, chi theo hệ thống kế toán của Công ty

BQL Dự án các công trình xây dựng cơ bản

BQL Dự án các công trình xây dựng cơ bản Thực hiện công tác quản lý các dự án XDCB được giao.

Các xí nghiệp Thủy lợi

Các xí nghiệp Thủy lợi Quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh kinh tế trong địa bàn được phân công.

Trạm thủy lợi

Trạm thủy lợi Trực tiếp quản lý vận hành hệ thống thủy lợi nội đồng, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trong địa bàn phụ trách.