Phòng Tài vụ

– Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: (0211) 2 218 503

– Phó phòng: Nguyễn Thị Hải Lý

– Phó phòng: Đỗ Thị Lan

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc trong lĩnh vực quản lý tài chính của Công ty.

2. Nhiệm vụ

– Lập kế hoạch và báo cáo quyết toán tài chính năm của Công ty.

– Tổ chức chỉ đạo mạng lưới kế toán của Công ty, hướng dẫn các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện các chế độ kế toán và chính sách tài chính của Nhà nước.

– Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và có trách nhiệm bảo tồn số vốn được giao.

Phòng hành chính

– Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi tài chính của Công ty. Kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và sự thay đổi về cơ chế chính sách của Nhà nước để tham mưu cho Chủ tịch quản lý và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

– Thẩm tra chứng từ chi phí đảm bảo đúng quy định kế toán, đề xuất biện pháp nhằm tăng thu giảm những chi phí không cần thiết, tạo điều kiện nâng cao đời sống CNVC- LĐ.

– Thẩm định quyết toán các công trình sửa chữa thường xuyên của Công ty.

– Nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý kinh tế nhằm nâng cao kết quả doanh thu trong sản xuất kinh doanh.

– Xây dựng mức khoán chi phí nội bộ trình Chủ tịch phê duyệt và tổ chức thực hiện theo mức khoán.

–  Lập kế  hoạch cấp ứng lương và thanh quyết toán lương cho CBCNV.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.