Hồ Thanh Lanh góp phần mùa vàng bội thu

http://vinhphuctv.vn/tin-bai/phong-su-tai-lieu/phong-su-tai-lieu-ho-thanh-lanh-gop-phan-mua-vang-boi-thu/51-800-260569