HỒ LÀNG HÀ

HỒ CHỨA NƯỚC LÀNG HÀ

1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Làng Hà
2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Đền Cậu, thuộc địa phận xã Hồ Sơn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.
3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH:
– Cấp nước tưới tự chảy cho 450 ha đất canh tác ở các xã Hồ Sơn, Tam Quan, huyện Tam Đảo, Kim Long, Hướng Đạo, Hoàng Hoa thuộc huyện Tam Dương.
– Góp phấn làm chậm lũ cho vùng đồng bằng Vĩnh Yên, Tam Đảo
4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI:
Đầu mối hồ chứa: 01 đập chính ngăn suối Đền Cậu, 01 đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước và khu quản lý.
5. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU:
a) Hồ chứa:
– Mực nước dâng bình thường: MNDBT: 65,00m
– Mực nước gia cường: MNGC: 66,30m
– Cấp công trình: Đầu mối cấp III
– Mực nước chết: MNC: 52,0m
– Diện tích mặt hồ ứng với: MNDBT: 36,2 ha
– Diện tích mặt hồ ứng với: MNC: 3,55 ha
– Dung tích toàn bộ ứng với: MNDBT: 2,560×10^6 m3
– Dung tích chết ứng với: MNC: 0,01 x10^6 m3
– Dung tích gia cường ứng với: MNGC: 2,948×10^6m3
– Dung tích hữu ích: Whi: 2,550×10^6m3
– Chế độ điều tiết: Năm
– Diện tích lưu vực: FLV = 10,5km2
– Tần suất lũ thiết kế: PTK = 2%
– Mức đảm bảo tưới: P = 75%
b) Đập ngăn sông: (Đập chính)
– Thể loại: Đập vật liệu địa phương
– Cao trình đỉnh tường chắn sóng: 69,0m
– Cao trình đỉnh đập đất: 68,0m
– Chiều rộng đỉnh đập: B = 5m
– Chiều dài đỉnh đập: L = 230m
– Chiều cao đập lớn nhất: Hmax =19,75m (không kể tường chắn sóng)
– Cơ I:
+ Chiều rộng cơ B: 3,m.
+ Cao trình đỉnh cơ đập: TL=60m, HL=60m
– Cơ II:
+ Cao trình đỉnh cơ đập:
– Hệ số mái thượng lưu: m1=3,0 ;m2=3,0
– Hệ số mái hạ lưu: m1=3,5 ;m2=3,5
c) Cống lấy nước:
– Vị trí: Cống lấy nước đặt tại vai phải đập chính
– Thể loại: Cống không áp tiết diện hình hộp 100x120cm, bằng BTCT cửa van bằng thép đóng mở bằng máy V10
– Cao độ ngưỡng cống tại cửa vào: 51,0m
– Chiều dài cống 120m
– QT.kế = 0,75 m3/s
d) Tràn xả lũ chính:
– Vị trí: Bên trái đập chính.
– Thể loại: Tràn BTCT M200 có cửa, dốc nước – máng phun, tiêu năng đáy.
– Số cửa: Tràn tự do 1 cửa bằng van cung
– Lưu lượng xả lớn nhất: Qxả max = 147m3/s
– Cao trình ngưỡng tràn: 65m.
– Chiều rộng tràn: B = 62m.
– Chiều dài tràn: L = 138m