HỒ BẢN LONG

HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LONG

1. TÊN CÔNG TRÌNH: Hồ chứa nước Bản Long
2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Trên dòng chính suối Bản Long, thuộc địa phận xã Minh Quang huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc.
3. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TRÌNH:
– Cấp nước tưới tự chảy cho 350 ha đất canh tác ở các xã Minh Quang,thuộc huyện Tam Đảo.
– Góp phấn làm chậm lũ cho vùng hạ du
4. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI:
Đầu mối hồ chứa: 1 đập chính ngăn suối Bản Long, tràn xả lũ, cống lấy nước và khu quản lý.
5. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU:
a) Hồ chứa:
– Mực nước dâng bình thường: MNDBT: 55,0m
– Mực nước gia cường: MNGC: 57,0m
– Cấp công trình: Đầu mối cấp III
– Mực nước chết: MNC: 39,5m
– Diện tích mặt hồ ứng với: MNDBT: 37,8 ha
– Diện tích mặt hồ ứng với: MNC: 6,76 ha
– Dung tích toàn bộ ứng với: MNDBT: 3,390×10^6 m3
– Dung tích chết ứng với: MNC: 0,190×10^6m3
– Dung tích gia cường ứng với: MNGC: 3,390×10^6m3
– Dung tích hữu ích: Whi: 3,20×10^6m3
– Chế độ điều tiết: Năm
– Diện tích lưu vực: FLV = 9,10km2
– Tần suất lũ thiết kế: PTK = 2%
– Mức đảm bảo tưới: P = 75%
b) Đập ngăn sông: (Đập chính)
– Thể loại: Đập vật liệu địa phương
– Cao trình đỉnh tường chắn sóng: 59,0m
– Cao trình đỉnh đập đất: 58,0m
– Chiều rộng đỉnh đập: B = 5m
– Chiều dài đỉnh đập: L = 510m
– Chiều cao đập lớn nhất: Hmax = 21m (không kể tường chắn sóng)
– Cơ I:
+ Chiều rộng cơ B: 3,0m.
+ Cao trình đỉnh cơ đập: TL=51m, HL=51m
– Cơ II:
+ Chiều rộng cơ B: 3,0m.
+ Cao trình đỉnh cơ đập: TL=41m, HL=43m
– Cơ III:
+ Cao trình đỉnh cơ đập:
– Hệ số mái thượng lưu: m1=3,0 ;m2=3,5 ; m3=4,0
– Hệ số mái hạ lưu: m1=2,75 ;m2=3 ; m3=3,5
c) Cống lấy nước:
– Vị trí: Cống lấy nước đặt tại vai phải đập chính
– Thể loại: Cống không áp tiết diện D= 600mm, đóng mở bằng máy V10
– Cao độ ngưỡng cống tại cửa vào: 38,0m
– Chiều dài cống: 154m
– Độ dốc cống i = 5%
– QT.kế = 0,48 m3/s
– Qmax = 0,58 m3/s
d) Tràn xả lũ chính:
– Vị trí: Đặt tại vai trái của đập chính
– Thể loại: Tràn tự do ,BTCT M200 có cửa, dốc nước – máng phun, tiêu năng đáy.
– Lưu lượng xả lớn nhất: Qxả max = 172,65m3/s
– Cao trình ngưỡng tràn: 55,0m
– Chiều rộng tràn: B = 29,8m