Ban Lãnh đạo Công ty

1. Chủ tịch công ty: Nguyễn Thanh Hòa

2. Kiểm soát viên: Bùi Văn Long

3. Giám đốc: Kim Đình Hưng

4. Phó Giám đốc: Phạm Quang Vinh

5. Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Huyền