Xí nghiệp Xây lắp

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Huy

truong-phong

1. Chức năng

Thực hiện thi công xây lắp công trình, hạch toán thông qua hệ thống tài chính của Công ty.

2. Nhiệmvụ

– Thực hiện thi công các công trình  XDCB được giao.

– Tổ chức tu sửa, nạo vét, sửa chữa thư­ờng xuyên các công trình trong hệ thống đ­ược Công ty giao.

– Tích cực chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn.

– Chủ động quan hệ với các địa phương và các đơn vị để tìm việc làm tạo nguồn thu, tạo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho CBCNV.

– Quản lý sử dụng dụng cụ, máy móc, trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Hạch toán tài chính thu, chi theo hệ thống kế toán của Công ty.

– Xây dựng quy chế làm việc, cơ chế khoán và trả lương của Xí nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Công ty giao

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

xi-nghiep-xay-lap