Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Trưởng phòng: Văn Đăng Tuấn

Phó phòng: Nguyễn Thị Loan

Điện thoại: (0211) 6 569 980

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc trong công tác kế hoạch, thống kê và kỹ thuật của Công ty.

2. Nhiệm vụ

2.1. Kế hoạch, nguyên nhiên liệu

– Tổng hợp và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng vụ, từng năm và kế hoạch dài hạn trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Phối hợp với các đơn vị đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch.

– Xây dựng kế hoạch sửa chữa cơ điện từng vụ và cả năm.

Phòng kế hoạch kỹ thuật

– Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch được giao và xét hoàn thành kế hoạch của các đơn vị.

– Cùng các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức việc cung ứng vật tư, thiết bị, đáp ứng yêu cầu vận hành tu sửa, bảo dưỡng.

– Quản lý và  xây dựng các định mức về vật tư nguyên nhiên liệu. Theo dõi công tác sử dụng nguyên nhiên liệu.

2.2. Thống kê

– Theo dõi về công tác thống kê lập báo cáo định kỳ theo quy định.

2.3. Kỹ thuật

– Theo dõi công tác khoa học, kỹ thuật của Công ty.

– Đề xuất bổ sung quy hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình của Công ty quản lý .

– Nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý vận hành, chống xuống cấp công trình, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, từng bước điện khí hóa, tự động hóa vận hành công trình, máy móc thiết bị nâng cao hiệu quả làm việc

– Lập tiến độ thi công các công trình sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn của Công ty.

– Thẩm định đồ án kỹ thuật thuộc vốn sửa chữa thường xuyên của Công ty, thẩm định các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

– Xây dựng quy trình vận hành hệ thống trình thủy lợi, quy trình vận hành cơ, điện của các trạm bơm trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

– Hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành, sửa chữa cơ điện, xử lý các sự cố cơ điện.

– Tham gia xây dựng cơ chế khoán, các định mức kinh tế, kỹ thuật, mức sử dụng vật tư và tổ chức giao khoán cho các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.