Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng: Bùi Văn Long

 Phó phòng: Bùi Tiến Hưng

Phó phòng: Phùng Văn Thái

Điện thoại: (0211) 3 853 035

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc trong lĩnh vực tổ chức, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị.

2. Nhiệm vụ

+ Về tổ chức:

– Theo dõi bộ máy tổ chức và số lao động định biên được duyệt của Công ty, nghiên cứu cải tiến tổ chức quản lý của Công ty đảm bảo tinh gọn và  hiệu quả.

– Quản lý hồ sơ của Đảng viên, CBCNV theo quy định.

– Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Phòng tổ chức

+ Về lao động việc làm, tiền lương:

– Nghiên cứu xây dựng định mức lao động và tiền lương, lập kế hoạch sử dụng lao động và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

– Thường trực cơ chế khoán và trả lương trong Công ty.

– Theo dõi nâng bậc, nâng lương.

+ Về công tác thi đua khen thưởng:

– Tổng hợp và Thường trực thi đua khen thưởng, kỷ luật.

– Thực hiện các thủ tục về công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

+ Về giải quyết chế độ và đời sống:

– Giải quyết các chế độ cho người lao động đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

– Theo dõi, thu nộp BHXH, BHYT, BHTN.

– Thực hiện công tác tổ chức y tế, bảo vệ sức khoẻ cho CBCNV.

– Thực hiện công tác quản trị đời sống và bảo vệ cơ quan.

– Cùng các phòng, ban có liên quan cải thiện việc làm, thảo quy trình quy phạm về công tác phòng hộ và an toàn lao động.

+ Về công tác văn thư lưu trữ:

– Quản lý con dấu của Công ty.

– Tổng hợp và giải quyết công tác văn thư hàng ngày.

– Soạn thảo các văn bản, quy trình quy phạm và trình Giám đốc xem xét quyết định.

– Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ được giao.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.