Trạm thủy lợi

1. Chức năng:

Trực tiếp quản lý vận hành hệ thống thủy lợi nội đồng, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trong địa bàn phụ trách.

2. Nhiệm vụ:

– Quản lý bảo vệ toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi và tài sản được giao theo quy trình và hướng dẫn quản lý của các Xí nghiệp thuỷ lợi để phục vụ sản xuất.

– Thường xuyên kiểm tra công trình trong khu vực quản lý,không để công trình bị lấn chiếm, mất mát, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng đập phá công trình, thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa trên địa bàn quản lý không để vỡ lở làm mất nước. Phát hiện những hư hỏng, sự cố khắc phục và báo cáo Xí nghiệp thuỷ lợi xây dựng phương án xử lý kịp thời. Tổ chức nạo vét kênh nội đồng thường xuyên thông thoáng.

– Đề xuất phương án và lập kế hoạch tưới cụ thể từng đợt và thực hiện cung cấp nước tưới đảm bảo cho toàn bộ diện tích trong địa bàn. Điều hành dẫn nước tưới tiêu trong địa bàn theo sự chỉ đạo của Xí nghiệp thuỷ lợi, đảm bảo dẫn nước nhanh kịp thời vụ,  không để thất thoát, gây lãng phí nước.

– Nắm chắc diện tích sản xuất trong địa bàn, tổ chức phục vụ sản xuất đảm bảo toàn bộ diện tích ký hợp đồng được tưới đủ nước không để úng hạn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

– Kiểm tra đôn đốc công tác tưới và ký kết các biên bản nghiệm thu tưới từng đợt làm cơ sở cho việc nghiệm thu kết thúc vụ.

– Chấp hành sự phân công điều động công tác, tổ chức trực bảo vệ cơ quan, thực hiện nhiệm vụ của Công ty và Xí nghiệp thuỷ lợi.

– Tuyên truyền nhân dân có ý thức bảo vệ công trình, thông báo lịch tưới và đôn đốc nhân dân lấy nước đúng khung lịch đảm bảo tiết kiệm nước.

– Thực hiện tốt công tác PCLB cho toàn bộ công trình trong hệ thống quản lý, đảm bảo an toàn cho công trình.

– Trực tiếp quản lý, điều hành, theo dõi chấm công, lập phiếu công việc cho công nhân bơm điện và tổ thủy lợi nội đồng trên địa bàn phụ trách.

– Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa xã hội.