Xí nghiệp Tư vấn Kỹ thuật

Phó Giám đốc phụ trách: Trần Duy Hưng

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng

Điện thoại: (0211) 2 218 501

1. Chức năng

Thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, hạch toán thông qua hệ thống tài chính của Công ty.

2. Nhiệm vụ

– Khảo sát thiết kế các hạng mục công trình trong hệ thống công ty quản lý do Chủ tịch giao.

– Lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình XDCB trong và ngoài hệ thống do chủ đầu tư giao.

Xí Nghiệp Tư Vấn Kỹ Thuật

– Dịch vụ tư vấn giám sát thẩm tra hồ sơ XDCB.

– Tích cực chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn.

– Chủ động quan hệ với các địa phương và các đơn vị để tìm việc làm tạo nguồn thu, tạo việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho CBCNV.

– Quản lý sử dụng dụng cụ, máy móc, trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Hạch toán tài chính thu, chi theo hệ thống kế toán của Công ty.

– Xây dựng quy chế làm việc, cơ chế khoán và trả lương của Xí nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Công ty giao

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.