Phòng Quản lý nước và Công trình

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Chí Thanh

Phó phòng: Nguyễn Trung Huy

Điện thoại: 0983.317.878

1. Chức năng

Tham mưu giúp việc trong công tác quản lý nước và công trình.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về quản lý nước

– Lập kế hoạch và tổng hợp công tác tưới tiêu, kế hoạch sử dụng điện, dầu từng vụ, từng năm. Tổng hợp tham mưu và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

– Xây dựng lịch tưới từng vụ, tính toán lượng nước tưới cụ thể cho từng vùng.

– Điều hành hệ thống tưới tiêu, điều hòa phân phối nước đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kịp thời vụ.

Phong-quan-ly-nuoc-va-cong-trinh

– Giám sát và đánh giá thực chất công tác tưới, tiêu vận hành máy bơm của các Xí nghiệp.

– Lập báo cáo sơ, tổng kết công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và tưới tiêu khoa học, các biện pháp tưới tiêu có hiệu quả kinh tế, lập các báo cáo về chuyên môn gửi cấp trên theo quy định.

– Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị quan trắc khí tượng thủy văn, chất lượng nước, thu thập  lưu trữ  quản lý các tài liệu về thuỷ văn, quản lý nguồn nước, hồ sơ về công trình trong hệ thống.

2.2. Về quản lý và bảo vệ công trình

– Thực hiện công tác quản lý công trình.

– Tổng hợp thống kê hệ thống công trình từ đầu mối đến kênh mương nội đồng.

– Tổ chức kiểm tra việc quản lý công trình, phát hiện các hiện tượng vi phạm công trình thuỷ lợi, trực tiếp cùng các Xí nghiệp xử lý các vi phạm công trình .

– Kiểm tra công tác duy tu bảo dưỡng vệ sinh an toàn lao động và nạo vét kênh mương của các đơn vị, tổng hợp công trình hư hỏng báo cáo Giám đốc cho xử lý đảm bảo công trình luôn ổn định thông thoáng phục vụ sản xuất tốt.

– Quản lý tổng hợp diện tích tưới tiêu. Tổng hợp hợp đồng, nghiệm thu diện tích thủy lợi phí toàn Công ty.

– Thường trực công tác phòng chống úng, lụt, bão, hạn hán của Công ty, đảm bảo an toàn công trình, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra tới mức thấp nhất.

– Đề xuất phương án xử lý sự cố máy móc thiết bị.

– Tham gia quản lý và xây dựng bổ xung quy hoạch hệ thống, nghiên cứu cải tiến đổi mới công trình, máy móc thiết bị, từng bước đưa vào kế hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình của Công ty.

– Giám sát công trình sửa chữa thường xuyên trong phạm vi Công ty quản lý. (được chi phí giám sát phục vụ cho công tác hành chính của phòng).