BQL Dự án các công trình xây dựng cơ bản

1. Chức năng

Thực hiện công tác quản lý các dự án XDCB được giao.

2. Nhiệm vụ

– Thực hiện QLDA các công trình xây dựng cơ bản do chủ đầu tư giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

– Thực hiện các bước XDCB theo luật và các văn bản qui định của Nhà nước. Tổ chức giám sát của Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình.

– Thực hiện công tác đền bù GPMB các công trình xây dựng cơ bản được giao.

– Thực hiện và hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ liên quan đến thanh quyết toán công trình.

– Thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự  án.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Công ty giao.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.