Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

14/5/2013 | Tải về xem tại máy


Văn bản không có đính kèm ảnh xem trước. Bạn có thể lựa chọn tải về xem.