Theo dõi thủy văn tháng 01 năm 2019

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 01 NĂM 2019
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  89,48  64,90  81,70  40,30  76,03  54,45  64,25
2  89,46  64,90  81,70  40,30  76,03  54,45  64,20
3  89,43  64,90  81,70  40,30  76,03  54,45  64,20
4  89,40  64,90  81,70  40,30  76,03  54,45  64,20
5  89,37  64,90  81,70  40,30  76,03  54,45  64,20
6  89,34  64,95  81,70  40,30  76,03  54,40  64,20
7  89,31  64,95  81,70  40,30  76,03  54,40  64,20
8  89,29  64,95  81,70  40,30  76,03  54,40  64,20
9  89,27  64,95  7  81,70  40,30  76,03  54,40  4  64,20
10  89,25  5  65,00  7  81,90  40,30  10  76,05  10  54,40  7  64,20  19
11  89,23  65,00  81,90  40,20  76,05  54,40  64,20
12  89,22  65,00  82,00  40,20  76,05  54,40  64,20
13  89,21  65,00  82,00  40,20  76,05  54,40  64,20
14  89,20  65,00  82,00  40,20  76,05  54,40  64,15
15  89,19  65,00  82,00  40,20  76,05  54,40  64,15
16  89,18  65,00  82,00  40,05  76,05  54,40  64,15
17  89,17  3  64,90  8  82,00  39,90  76,05  54,40  64,15
18  89,16  64,85  82,00  39,70  76,05  54,40  64,10
19  89,15  64,80  82,00  39,60  76,05  54,40  64,10
20  89,14  64,70  82,00  39,50  76,06  54,40  64,10
21  89,13  64,60  82,00  39,30  76,06  54,40  64,10
22  89,12  64,50  82,00  39,20  76,05  54,40  64,10
23  89,10  64,40  82,00  39,05  76,05  54,35  64,10
24  88,92  64,35  82,00  39,00  76,05  54,30  64,10
25  88,86  64,35  82,00  39,05  76,05  54,20  64,10
26  88,72  64,35  82,00  39,15  76,00  54,15  64,05
27  88,62  64,30  82,00  39,20  76,00  54,15  64,00
28  88,55  64,25  82,00  39,30  75,91  54,10  64,05
29  88,51  64,20  82,00  39,35  75,78  54,10  64,05
30  88,47  64,20  82,00  39,40  75,73  54,05  64,05
31  88,45  64,20  82,00  39,45  75,71  54,00  64,05
Cộng  8  22  0  10  10  11  19
Lũy kế  8  22  0  10  10  11  19