Theo dõi thủy văn tháng 11 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 11 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  91,27  65,00  82,00  41,00  76,53  55,00  64,30
2  91,25  65,00  82,00  41,00  76,52  55,00  64,30
3  91,23  65,00  81,95  41,00  76,51  55,00  64,30
4  91,21  65,00  81,90  41,00  76,50  54,95  64,30
5  91,20  65,00  81,85  41,00  76,49  54,95  64,30
6  91,19  65,00  81,85  41,00  76,48  54,90  64,30
7  91,18  65,00  81,85  41,00  76,47  54,90  64,30
8  91,17  64,95  81,85  41,00  76,44  54,85  64,30
9  91,16  64,95  81,80  41,00  76,40  54,80  64,30
10  91,15  64,95  81,75  41,00  76,36  54,75  64,30
11  91,12  5  65,00  3  81,70  41,00  76,36  5  54,75  3  64,30
12  91,12  7  65,00  7  81,80  4  41,00  76,36  5  54,80  6  64,30
13  91,10  65,00  81,90  41,00  76,36  54,80  64,35  9
14  91,09  65,00  81,90  41,00  76,36  54,80  64,35
15  91,08  65,00  81,90  41,00  76,36  54,80  64,35
16  91,07  65,00  81,90  41,00  76,36  54,80  64,35
17  91,04  65,00  81,90  41,00  76,36  54,80  64,35
18  91,02  65,00  81,90  41,00  76,36  54,80  64,35
19  91,00  3  65,00  3  81,90  41,00  76,38  8  54,85  64,35
20  90,98  65,00  81,90  41,00  76,38  54,85  64,35
21  90,95  65,00  81,90  41,00  76,38  54,85  3  64,35
22  90,92  65,00  81,90  41,00  76,38  54,90  64,35
23  90,91  65,00  81,90  41,00  76,38  54,90  64,35
24  90,88  65,00  81,90  41,00  76,38  54,90  64,35
25  90,85  65,00  81,85  41,00  76,38  54,90  64,35
26  90,82  65,00  81,85  41,00  76,38  54,90  64,35
27  90,79  64,90  81,85  41,00  76,38  54,85  64,35
28  90,65  64,85  81,85  41,00  76,38  54,75  64,35
29  90,50  64,80  81,85  41,00  76,35  54,65  64,35
30  90,35  64,68  81,85  41,00  76,25  54,60  64,35
Cộng  15  13  4  0  18  12  9
Lũy kế  1301  1328  1327  1361  1206  1457  1628