Theo dõi thủy văn tháng 3 năm 2018

 

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 3 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  86,65  62,65  78,60  38,60  73,58  52,90
2  86,63  62,65  78.60  38,55  73,57  52,90
3  86,61  62,60  78,56  38,50  73,50  52,90
4  86,59  62,50  78,50  38,45  73,43  52,85
5  86,57  62,42  78,45  38,40  73,36  52,80
6  86,50  62,30  78,44  38,35  73,28  52,70
7  86,40  61,95  78,42  38,25  73,10  52,55
8  86,28  61,90  78,40  38,15  73,00  52,40
9  86,16  61,85  78,38  38,00  73,00  52,30
10  86,03  61,82  78,30  37,80  73,00  52,20
11  85,98  61,82  78,28  37,60  72,97  52,15
12  85,95  61,80  78,25  37,45  72,97  52,15
13  85,95  3  61,80  78,20  5  37,30  73,00  4  52,15  5
14  85,94  61,80  78,15  37,15  73,00  51,10
15  85,93  61,80  78,10  37,00  72,96  52,10
16  85,91  61,85  5  78,05  5  37,00  72,95  52,10
17  85,80  61,85  78,00  37,00  72,85  52,10
18  85,79  30  61,85  32  78,00  40  37,05  26  72,82  22  52,15  32
19  85,81  61,85  78,15  37,05  72,88  52,20
20  85,82  5  61,85  78,30  37,05  72,88  52,20
21  85,83  61,85  78,40  37,05  72,90  52,20
22  85,82  61,85  78,45  37,05  72,90  52,20
23  85,81 61,85  78,45  37,05  72,90  52,20
24  85,80  61,85  78,45  37,00  72,90  52,20
25  85,79  61,80  78,45  36,90  72,90  52,15
26  85,79  61,75  78,50  36,90  72,88  52,10
27  85,67  61,70  78,50  36,90  72,79  51,95
28  85,53  61,55  78,50  36,90  72,70  51,80
29  85,39  61,50  78,45  36,78  72,60  51,70
30  85,24  61,45  78,45  36,65  72,50  51,55
31  85,18  61,40  78,40  36,50  72,40  51,45
Cộng  38  37  50  26  26  37
Lũy kế  44  43  62  29  26  40