Theo dõi thủy văn tháng 4 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 04 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  85,15  61,35  78,30  36,32  72,30  51,45
2  85,12  61,15  78,26  36,10  72,25  51,45
3  85,09  60,95  78,20  35,95  72,22  51,45
4  85,08  60,70  78,15  35,80  72,20  51,45
5  85,07  2  60,55  78,10  35,70  72,18  51,45
6  85,05  8  60,55  12  78,05  12  35,60  6  72,15  11  51,40  3
7  84,92  60,55  78,05  35,50  72,15  51,20
8  84,78  60,55  78,00  35,50  72,15  51,05
9  84,60  60,55  78,00  35,55  72,13  50,90
10  84,40  60,55  77,98  35,60  72,03  50,75
11  84,20  60,50  77,95  35,60  71,90  50,60
12  84,06  60,40  77,90  35,60  71,80  50,45
13  84,00  60,30  77,85  35,33  71,68  50,40
14  83,97  60,20  77,80  35,12  71,56  50,40
15  83,97  3  60,10  1  77,85  34,90  71,45  50,40
16  84,00  7  60,05  10  77,87  14  34,78  12  71,42  8  50,40
17  84,00  60,05  77,87  34,60  71,42  50,40
18  83,99  60,10  77,82  34,42  71,40  50,35
19  83,98  60,10  77,78  34,55  71,40  50,35
20  83,97  60,10  77,72  34,45  71,37  50,35
21  83,96  60,10  77,67  34,35  71,35  50,35
22  83,75  60,10  77,60  34,25  71,20  50,20
23  83,60  60,10  77,55  34,05  71,09  50,00
24  83,45  60,10  77,45  33,90  70,95  49,85
25  83,29  60,00  77,45  33,78  70,83  49,65
26  83,38  24  60,00  17  77,45  30  33,90  35  70,86  31  49,65  25
27  83,38  4  60,00  4  77,40  34,05  2  70,85  49,65
28  83,35  60,00  77,35  34,20  70,85  4  49,65
29  83,32  60,00  77,35  34,35  70,83  49,65
30  83,29  60,00  77,35  34,50  70,80  49,65
Cộng  48  44  61  55  54  28
Lũy kế  92  87  123  84  80  68