Theo dõi thủy văn tháng 5 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 05 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  83,31  60,00  77,30  34,70  70,78  49,65
2  83,28  59,90  77,25  34,80  70,76  49,60
3  83,29  14  60,00  21,5  77,00  10  35,20  39  71,15  92  50,10  116
4  83,28  4  60,00  7  77,00  6  35,30  4  71,18  3  50,15  4
5  83,25  60,00  77,20  35,30  71,18  50,15
6  83,22  60,00  77,25  35,30  71,19  50,15
7  83,19  60,00  77,50  35,30  71,20  50,15
8  83,17  59,90  77,50  35,30  71,20  50,15
9  83,15  59,50  77,70  18  35,20  71,19  50,10
10  83,13  59,40  77,80  35,05  71,10  50,10
11  82,97  59,00  77,90  34,90  71,00  49,90
12  83,00  14  59,00  5  78,00  17  34,80  14  71,25  48  50,25  67
13  83,00  30  59,25  53  78,20  25  34,57  36  71,30  10  50,35  16
14  82,97  59,30  5  78,80  34,60  4  71,31  50,35  2
15  83,01  3  59,30  8  78,90  10  34,55  6  71,34  7  50,35  11
16  83,00  59,27  79,10  34,55  71,34  50,35
17  82,99  59,30  79,20  34,55  71,35  50,35
18  82,97  59,25  79,20  34,55  71,35  50,35
19  82,97  15  59,50  27,5  79,40  10  34,55  4  71,28  5  50,40  9
20  83,07  26  59,50  28  79,50  3  34,55  13  71,36  30  50,45  27
21  83,09  59,50  79,55  34,55  71,37  50,50
22  83,08  59,50  79,65  34,55  71,35  50,50
23  83,07  59,50  79,70  34,55  71,33  50,50
24  83,04  59,50  79,85  34,55  71,32  50,45
25  83,01  59,50  22  79,85  34,60  71,30  50,45
26  82,98  59,50  79,85  34,65  71,27  50,45
27  82,95  59,50  79,85  34,70  71,22  50,45
28  82,92  59,50  79,85  3  34,74  2  71,20  50,45
29  82,90  3  59,55  8  79,95  34,80  4  71,17  50,45
30  82,90  11  59,55  80,10  34,88  10  71,20  50,45  16
31  82,88  59,55  10  80,00  10  34,90  71,17  50,45
Cộng  120  196  102  136  195  273
Lũy kế  212  283  225  220  275  341