Theo dõi thủy văn tháng 7 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 7 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  80,11  58,55  81,95  31,00  68,95  48,80
2  80,06  58,35  82,00  31,10  68,90  48,60
3  79,95  58,15  82,00  31,00  68,80  48,40
4  79,60  57,95  81,95  31,00  68,69  48,20
5  79,30  57,75  81,90  31,00  68,50  47,95
6  78,90  57,20  81,80  31,00  68,15  47,70
7  78,75  56,80  81,80  31,00  67,97  47,50
8  78,73  56,55  81,60  31,05  16  67,90  47,40
9  78,73  21  56,35  27  81,80  30  31,12  3  67,90  5  47,45  20
10  78,90  25  56,80  29  81,70  6  31,25  23  67,93  33  47,50  22
11  79,00  14  57,30  26  81,80  5  31,45  23  67,95  12  47,65  19
12  79,02  57,50  81,70  31,67  68,14  47,65
13  79,35  20  57,80  23  81,80  7  31,90  18  68,20  28  47,80  31
14  79,42  7  58,00  7  81,80  5  32,15  7  68,35  9  48,00  26
15  79,70  38  58,15  19  81,90  4  32,40  20  68,55  18  48,20  16
16  79,85  13  58,30  14  81,90  25  32,65  35  68,70  9  48,35  18
17  80,00  58,50  82,00  32,90  68,78  48,40
18  80,00  7  58,70  8  82,00  33,10  68,85  7  48,40  6
19  80,00  9  58,80  12  82,10  20  33,40  28  68,92  10  48,50  12
20  80,11  59,20  82,15  20  33,68  6  69,00  48,50
21  80,41  33  59,60  28  82,20  25  35,00  77  69,20  54  48,80  64
22  80,88  14  60,20  15  82,10  5  35,55  14  69,40  49,05  12
23  81,08  60,40  82,10  5  35,65  69,63  6  49,15
24  81,19  20  60,70  26  82,05  35,70  2  69,63  49,25  23
25  81,30  17  60,80  24  82,10  17  35,70  5  69,67  5  49,30  9
26  81,45  27  61,10  18  82,10  12  35,75  8  69,80  13  49,45  26
27  81,60  4  61,40  5  82,10  4  35,82  8  70,00  3  49,60  5
28  82,33  37  61,70  30  82,20  35  36,00  35  70,44  43  49,95  42
29  83,19  28  62,70  30  82,20  9  36,25  32  71,10  23  50,60  35
30  83,75  63,00  2  82,25  15  36,40  71,50  15  50,95  8
31  84,00  63,40  3  82,15  55  36,60  71,70  3  51,15  3
Cộng  334  346  307  360  296  404
Lũy kế  661  786  705  699  632  845