Theo dõi thủy văn tháng 8 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 8 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  84,20  5  63,50  82,10  36,95  41  71,88  5  51,20  2  59,45
2  84,34  63,70  4  82,10  37,10  72,00  51,30  59,50
3  81,41  63,85  82,05  37,20  72,09  51,40  59,50
4  84,50  63,95  5  82,10  30  37,30  72,15  51,40  59,80  85
5  84,55  4  64,00  7  82,10  20  37,35  72,20  51,40  60,20  39
6  84,90  25  64,20  5  82,05  5  37,60  25  72,60  42  51,95  43  60,40
7  85,00  64,25  82,05  37,80  72,72  52,05  60,40
8  85,05  64,30  82,05  37,90  19  72,82  52,10  60,40
9  85,10  64,30  82,00  38,00  72,88  52,15  60,40
10  85,12  64,35  82,00  38,15  72,92  52,20  60,40
11  85,15  64,35  82,00  38,15  73,00  52,25  60,40
12  85,20  17  64,50  11  82,10  38,15  73,05  3  52,30  2  60,45  25
13  85,23  64,70  82,10  5  38,15  73,08  52,30  60,60  18
14  85,25  64,70  82,05  38,15  73,10  52,25  60,60
15  85,07  7  64,85  20  82,10  5  38,30  20  73,05  2  52,30  10  60,60  3
16  85,30  21  65,05  27  82,10  40  38,45  12  72,98  12  52,30  18  60,70  10
17  85,75  56  65,15  24  82,80  90  38,55  27  73,10  38  52,55  49  61,10  80
18  86,45  3  65,05  82,25  92  38,70  7  73,32  2  52,80  5  62,20  56
19  86,70  65,05  82,10  38,80  73,42  52,90  62,20  5
20  86,83  65,00  82,10  38,85  73,48  5  53,00  62,20
21  86,90  65,00  82,05  38,85  73,55  53,05  62,20
22  87,08  30  65,00  4  82,10  39,10  25  73,64  35  53,15  23  62,35  11
23  87,23  6  65,10  6  82,10  39,25  14  73,70  53,25  9  62,40  7
24  87,35  65,00  82,05  39,35  73,70  53,30  62,40
25  87,49  30  65,00  2  82,10  10  39,50  7  73,89  14  53,50  5  62,50  5
26  87,57  65,00  2  82,10  5  39,60  73,98  53,40  62,60  5
27  87,62  64,95  82,05  39,50  74,00  53,45  62,60
28  87,70  64,95  4  82,10  39,70  23  74,06  53,50  4  62,60  3
29  87,95  54  65,10  45  82,20  45  39,80  61  74,30  58  53,70  20  62,70  66
30  88,70  25  65,20  25  82,30  30  40,30  63  74,80  38  54,45  77  63,20  17
31  90,39  54  65,10  47  82,30  83  40,90  66  75,67  41  55,15  56  63,60  59
Cộng  359  274  505  410  328  323  543
Lũy kế  1020  1060  1210  1109  960  1168  1307