Báo cáo đánh giá về kết qủa thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất (Năm báo cáo: 2017)

2. BC danh gia ket qua thuc hien ke hoach san xuat kinh doanh 2017