Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

3. BC thuc hien nhiem vu cong ich va trach nhiem xa hoi 2017