Diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015