Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 Bộ Chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư

Thực hiện kế hoạch số 141 – KH/ĐU ngày 04/11/2019 của Đảng bộ Công ty về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tỏ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 , Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; giúp các chi bộ có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện; đổng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyện rộng rãi những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị và quy định nêu trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty nắm được để thực hiện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

          Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 , Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư.

Về dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của các Ngị quyết, Chỉ thị, Quy đinh trên có đồng chí: Triệu Ngọc Đĩnh – Huyện ủy viên – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo; đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo;

Về phía Đảng bộ Công ty có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và đông đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Tam Đảo.

           Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Triệu Ngọc Đĩnh – Huyện ủy – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng chí Triệu Ngọc Đĩnh – Truyền đạt tại hội nghị

 Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tỏ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Truyền đạt tại hội nghị

Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Long – Ủy viên BCH Đảng ủy – Phụ trách Văn phòng Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, các cuộc họp của đơn vị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân khẩn trương triển khai đưa các nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị và Quy đinh trên sớm đi vào cuộc sống .

Đồng chí Bùi Văn Long – Phát biểu kết luận hội nghị