32 file tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp.