Bản tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00 ngày 04/8/2021)