ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI TAM ĐẢO SAU HƠN HAI NĂM XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Tin bài: Đ/c Bùi Văn Long – UV BCH Đảng Bộ Công ty TNHH một thành viên Thủy Lợi Tam Đảo

Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo hiện có 07 chi bộ trực thuộc với tổng số 95 đảng viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo  đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty nói riêng và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành kế hoạch, Chương trình hành động của tập thể, cá nhân người đứng đầu thực hiện cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận, chi bộ, đơn vị để chủ động trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện.

Trong hơn 02 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 08 văn bản liên quan đến thực hiện Nghị quyết cụ thể là: Kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 26/12/2016 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 15/5/2017 về Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Công văn số 30-CV/ĐU ngày 26/4/2017 V/v cam kết thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; Chương rình số 42-CTr/ĐU ngày 12/6/2017 Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 08/10/2017 về Thực hiện kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2017; Công văn số 19-CV/ĐU ngày 12/3/2018 V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực các Nghị quyết, quy định của Đảng năm 2018; Kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 03/10/2018 về Thực hiện kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018; Công văn số 08 -CV/ĐU ngày 28 tháng 01 năm 2019 V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực các Nghị quyết, quy định của Đảng năm 2019. Thể hiện quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, điều hành nhằm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo ở các chi bộ, đơn vị, đoàn thể được triển khai thực hiện bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến tích cực. Nhiều cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo gắn với thực tiễn của từng chi bộ, đơn vị, đoàn thể như: Đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế chính sách; các quy chế, quy định nội bộ; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực… Nổi bật là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiểm điểm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đồng thời xác định chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trên tinh thần cầu thị. Các ý kiến đóng góp đều chân thành, thẳng thắn, tạo sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau. Mỗi cá nhân đều được kết luận rõ về ưu điểm, khuyết điểm, những nội dung cần bổ sung, những biện pháp khắc phục khuyết điểm thời gian tới. Sau kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả kiểm điểm với Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty. Đối với các chi bộ bộ trưc thuộc đều tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, phát huy hiệu quả cao. Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã kiểm điểm trung thực, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và đề ra giải pháp, cam kết thời gian khắc phục, sửa chữa. Đối với các chi bộ trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập tổ công tác đi dự kiểm điểm đầy đủ để nắm bắt tình hình cơ sở cũng như có những ý kiến đóng góp cho các bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên. Căn cứ tình hình thực tế, đối với những chi bộ, đơn vị, cá nhân vẫn có những mặt còn tồn tại, hạn chế; Văn phòng Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với 07 tập thể và 02 cá nhân. Nội dung tập trung kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm làm rõ vai trò trách nhiệm của chi bộ trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác quyết toán các công trình XDCB; công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất; công tác PCTT&TKCN; công tác quản lý công trình; công tác phối hợp với chính quyền địa phương; công tác khảo sát thiết kế; công tác sinh hoạt chi bộ… Các tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy gợi ý kiểm điểm sâu đều đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc. Ngoài báo cáo kiểm điểm chung, các chi bộ, cá nhân đều phải xây dựng một báo cáo riêng để giải trình cụ thể những nội dung yêu cầu của Đảng ủy, trong báo cáo có nêu rõ trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền. Cấp ủy một số đơn vị đã tự nhận khuyết điểm nghiêm túc, thẳng thắn, coi đó là bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Với việc triển khai nghiêm túc, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

– Năm 2017 Đảng bộ có 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 03 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Công ty đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

– Năm 2018 Đảng bộ có 02 chi bộ hoàn thành xuất săc nhiệm vụ, 03 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ;  Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệmvụ.
           Để phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thời gian tới, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Nghị quyết gắn sát hơn với thực tiễn ở các chi bộ, đơn vị trực thuộc, sát với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Kiên quyết, kịp thời đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện các Quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ; đẩy mạnh quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong các cấp ủy, chi bộ và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết, hằng năm và những vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Đảng ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian qua; tin tưởng rằng trong thời gian tới Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo sẽ đạt được hiệu quả quả cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ./.