Hội nghị nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, đoàn viên, hội viên trong Công ty nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị mình trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu có, phồn vinh, hạnh phúc như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; giúp các chi bộ có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện; đổng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyện rộng rãi những nội dung cơ bản của Chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty nắm được để thực hiện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Ngày 21 tháng 9 năm 2021 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom với 06 điểm cầu; điểm cầu chính đặt tại Hội trường Văn phòng Công ty gồ 02 chi bộ: Tổ chức Hành chính & TV, Kế hoạch Kỹ thuật & QLN; 05 điểm cầu còn lại đặt tại các Chi bộ

Toàn cảnh hội nghị

Về dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” có đồng chí: Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

Về phía Đảng bộ Công ty có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và đông đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Tam Đảo.

 Trong phần phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu sau hội nghị này các Chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tuyên truyền, tổ chức học tập Chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


Đồng chí Ninh Viết Thủy – Truyền đạt tại hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Bùi Văn Long – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, các cuộc họp của đơn vị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân để triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh của hội nghị tại các điểm cầu

Tin bài: Đ/C Bùi Văn Long- UV BCH Đảng ủy- Phụ trách Văn phòng Đảng ủy./.