Những chuyển biến tích cực sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị của Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo

Tin bài: Đồng chí Bùi Văn Long Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty.

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động trong trong Công ty.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo. Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh, Huyện, các tổ chức đoàn thể; gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty; bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy đã nhanh chóng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ chính trị của Công ty, từ đó góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào chiều sâu; chuyển biến rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hàng năm xây dựng kế hoạch học tập và sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm và chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan toả, đã và đang đi vào cuộc sống, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần thi đua yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra hàng năm. Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần vào sự phát triển chung của Đảng bộ, đồng thời tạo nên sự đoàn kết gắn bó hơn trong cơ quan, đơn vị.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; duy trì tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ; tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt theo hướng cụ thể, sát thực tế của từng chi bộ làm cho nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy các chi bộ nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty.

Thực hiện Hướng dẫn số 13- HD/HU ngày 09/8/2019 của Huyện uỷ Tam Đảo  về việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 04/9/2019 Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và bình bầu suy tôn 02 cá nhân đề nghị khen thưởng; kết quả đã được UBND huyện Tam Đảo tặng giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sẽ có nhiều mô hình tiên tiến, cách làm hay, việc làm cụ thể, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị