Theo dõi thủy văn tháng 10 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 10 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  91,02  65,00  81,90  41,00  76,13  55,05  64,15
2  91,02  65,00  81,90  41,00  76,14  55.05  64.15
3  91,02  65,00  81,90  41,00  76,16  55,00  64,15
4  91,00  65,00  81,90  41,00  76,18  55,00  64,15
5  90,96  64,98  81,90  41,00  76,16  55,00  64,15
6  90,90  64,90  81,90  41,00  76,12  54,95  64,15
7  90,85  64,85  81,90  41,00  76,09  54,95  64,15
8  90,80  64,85  81,90  41,00  76,04  54,95  64,15
9  90,71  64,83  81,90  41,00  75,98  54,75  64,15
10  90,61  11  64,80  12  81,90  41,05  38  75,02  13  54,70  13  64,15  5
11  90,66  15  64,80  81,90  41,02  14  75,95  54,75  20  64,15
12  92,65  64,85  81,90  41,00  75,98  54,75  64,15
13  90,64  64,85  81,90  41,00  75,98  54,75  64,15
14  90,60  64,85  81,85  41,00  75,99  54,75  64,15
15  90,60  64,85  81,85  41,00  75,98  54,80  64,15
16  90,58  2  64,90  4  81,85  3  41,00  3  76,00  54,80  2  64,15  6
17  90,58  5  64,90  81,90  15  41,00  76,00  54,85  5  64,15  16
18  90,59  4  65,00  3  81,90  5  41,00  8  76,00  54,85  64,15  6
19  90,59  2  65,00  82,00  41,00  76,03  54,85  2  64,13
20  90,57  65,00  82,00  41,00  3  76,04  54,85  2  64,15
21  90,57  5  65,00  5  82,00  41,00  11  76,05  54,85  2  64,15
22  90,53  65,00  82,00  41,00  76,07  54,85  64,15
23  90,78  58  65,05  52  82,00  20  41,00  33  76,35  65  55,05  75  64,17  63
24  91,02  37  65,10  63  82,05  30  41,00  23  76,44  23  55,10  20  64,30  54
25  91,18  65,00  82,00  41,00  76,60  55,05  64,30
26  91,22  65,00  82,00  41,00  76,66  55,05  64,30
27  91,26  2  65,00  82,00  41,00  76,63  55,05  64,30
28  91,27  65,00  82,00  41,00  76,60  55,05  64,30
29  91,28  65,00  82,00  41,00  76,57  55,05  64,30
30  91,29  65,00  82,00  41,00  76,55  55,05  64,30
31  91,29  65,00  82,00  41,00  76,54  55,05  64,30
Cộng  141  139  73  133  101  141  150
Lũy kế  1286  1315  1323  1361  1188  1445  1619