Theo dõi thủy văn tháng 6 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 6 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  82,85  59,55  80,60  3  34,90  71,15  50,45
2  82,82  59,55  80,60  34,90  71,12  50,45
3  82,80  23  59,55  41  80,50  34,90  71,12  2  50,45  5
4  82,81  59,55  80,35  34,90  71,12  50,40
5  82,81  6  59,70  14  80,20  5  34,90  71,12  2  50,40  3
6  82,81  59,70  80,10  35,00  71,09  50,40
7  82,80  59,70  80,30  35,10  71,04  50,40
8  82,62  59,55  80,45  35,20  70,94  50,35
9  82,42  59,50  80,60  35,20  70,83  50,30
10  82,22  59,50  80,80  5  35,20  70,72  50,25
11  82,00  6  59,50  20  80,90  20  35,20  70,62  5  50,15  14
12  81,82  59,50  81,30  5  35,20  70,53  50,10
13  81,60  59,30  81,40  35,05  70,40  50,10
14  81,43  59,10  81,50  34,90  70,30  50,00
15  81,27  35  59,05  36  82,20  79  34,75  34  70,20  17  49,90  30
16  81,17  59,30  82,10  34,55  70,10  49,80
17  81,07  59,35  2  82,00  34,30  11  70,00  49,75  5
18  81,02  6  59,40  81,90  34,05  69,90  3  49,75
19  81,00  59,30  81,90  33,80  69,80  49,75
20  80,98  59,30  20  82,00  5  33,50  69,75  6  49,75
21  80,93  59,20  82,00  33,20  27  69,68  3  49,75
22  80,85  59,10  81,95  32,85  69,60  49,70
23  80,75  59,05  82,00  32,75  69,50  49,50
24  80,50  58,95  4  82,00  32,75  69,40  49,30  2
25  80,38  3  58,90  81,90  32,75  69,30  49,10
26  80,23  2  58,85  4  81,80  8  32,40  9  69,20  5  48,95  6
27  80,13  28  58,90  16  82,10  35  32,00  30  69,15  18  48,90  27
28  80,18  6  58,85  82,10  8  31,65  8  69,10  48,90  8
29  80,19  58,75  82,05  31,30  69,03  48,90
30  80,19  58,65  82,00  31,00  68,97  48,85
Cộng  115  157  173  119  61  100
Lũy kế  327  440  398  339  336  441