Theo dõi thủy văn tháng 9 năm 2018

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 9 NĂM 2018
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m)  Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực nước (m) Xi
(mm)
1  90,85  65,05  82,10  41,10  75,88  55,10  63,65
2  91,38  40  65,08  17  82,10  5  41,05  18  76,23  34  55,15  36  63,75  7
3  90,51  65,03  2  82,05  41,00  3  76,10  55,10  63,75
4  90,54  65,00  82,00  41,05  76,10  55,10  63,80
5  90,62  65,00  82,10  41,02  76,14  55,05  63,85
6  90,68  65,00  82,00  41,02  76,16  55,05  63,85
7  90,78  65,00  82,00  41,00  76,20  55,05  63,85
8  90,88  65,00  82,00  41,00  76,21  55,05  63,85
9  90,96  65,00  82,00  41,00  76,22  55,05  63,90
10  91,00  65,00  82,00  41,00  76,24  55,05  63,90
11  91,02  65,00  82,00  41,00  76,24  55,00  63,90
12  91,07  65,00  81,95  41,00  76,30  55,00  63,90
13  90,68  65,00  82,00  41,00  75,95  55,00  63,90
14  90,00  3  65,05  9  81,95  5  41,00  10  75,50  5  55,00  7  63,90  17
15  90,05  4  65,00  15  81,95  3  41,00  9  75,55  3  55,05  10  63,90  4
16  90,08  65,00  81,90  41,00  75,56  55,05  63,90
17  90,10  65,00  81,90  41,00  75,57  55,05  63,90
18  90,13  28  65,00  26  81,90  5  41,03  27  75,62  25  55,05  30  63,90  13
19  90,42  50  65,20  47  82,35  22  41,05  49  75,83  50  55,20  53  64,05  40
20  90,70  65,00  82,10  41,00  75,90  55,05  64,10  5
21  90,78  65,00  82,00  41,00  75,98  55,05  64,10
22  90,82  65,00  82,00  41,00  76,03  55,05  64,10
23  90,85  65,00  81,95  41,00  76,03  55,05  64,10
24  90,88  65,00  81,95  41,00  76,03  55,05  64,10
25  90,90  65,00  81,90  41,00  76,03  55,05  64,10
26  90,92  65,00  81,90  41,00  76,04  55,05  64,10
27  90,99  65,00  81,90  41,00  3  76,09  10  55,05  64,10
28  91,00  65,00  81,90  41,00  76,10  55,05  64,10
29  91,01  65,00  81,90  41,00  76,11  55,05  64,15  9
30  91,02  65,00  81,90  41,00  76,12  55,05  64,15
Cộng  125  116  40  119  127  136  95
Lũy kế  1091  1176  1250  1228  1087  1304  1402