Văn bản tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng chống Covid-19 trong tình hình mới