Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Quy định số 179-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 79 – KH/ĐU ngày 11/7/2019 của Đảng bộ Công ty về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-NQ/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; kế hoạch số 94 – KH/ĐU ngày 21/8/2019 của Đảng bộ Công ty về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 25-NQ/TW ngày 08/8/2018, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019, Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019, Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn; giúp các chi bộ có cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện; đổng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyện rộng rãi những nội dung cơ bản của các Chỉ thị và quy định nêu trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty nắm được để thực hiện; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

          Ngày 26 tháng 9 năm 2019 Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-NQ/TW ngày 08/8/2018, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019, Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019, Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Về dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Quy đinh trên có đồng chí: Triệu Ngọc Đĩnh – Huyện ủy viên – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo; đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo;

Về phía Đảng bộ Công ty có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ và đông đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Tam Đảo.

           Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty đã được nghe đồng chí Triệu Ngọc Đĩnh – Huyện ủy – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

 Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo – Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 25-NQ/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn – truyền đạt tại hội nghị

Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Long – Ủy viên BCH Đảng ủy – Phụ trách Văn phòng Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi bộ trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị và Quy định trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, các cuộc họp của đơn vị, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân khẩn trưởng triển khai đưa các nội dung của các Chỉ thị và Quy đinh trên sớm đi vào cuộc sống .

Tin bài: Đ/c Bùi Văn Long- UV BCH Đảng bộ