TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong  năm 2021, phương hướng  nhiệm vụ năm 2022. Ngày 10/01/2022 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảolong trọng tổ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021; triển khai kế hoạch tưới vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Chủ tịch Công ty, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng ban, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi hội nghị nghe đồng chí Bùi Văn Long Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với các nội dung: Kết quả đạt được trong năm 2021 trên các lĩnh vực như: Công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy văn, quản lý và tu bổ sửa chữa công trình, chống hạn, phòng chống thiên tai & TKCN, công tác quản lý kinh tế, công tác xây dựng cơ bản, công tác tổ chức hành chính quản trị, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động các đoàn thể của Công ty đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức, sát sao, bám sát địa bàn, nắm chắc cơ sở; xây dựng cơ chế rõ ràng cho các phòng ban, đơn vị chủ động hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số kết quả nổi bật Công ty đạt được trong năm 2021. Tổng lượng nước cấp cho sản xuất nông nghiệp năm 2021: 51,32 triệu m3, so với cùng kỳ năm 2020 (57,83 triệu m3) = 88,74%; so với kế hoạch (51,54 triệu m3) = 99,47%. Bơm điện: 32.493 giờ, điện năng tiêu thụ: 561.187 Kw, so với cùng kỳ năm 2020 = 106,36 % (527.646 Kw); bơm dầu: 6.620 giờ, lượng dầu tiêu thụ: 8.269 lít, so với kế hoạch = 66,44 % (12.446 lít). Kết quả 100% diện tích gieo trồng được tưới, tiêu kịp thời, chất lượng tưới đảm bảo, cây trồng được mùa, năng xuất cao, cụ thể: Diện tích tưới tiêu cho cây trồng: 12.159,30 ha, so kế hoạch (12.460,81ha) đạt 97,58%, so với năm 2020 (14.009,91 ha) đạt 86,79%. Diện tích tiêu nước nông thôn trừ vùng nội thị: 15.119,45ha, so kế hoạch (14.955,65ha) đạt 101,1%, so với năm 2020 ( 14.955,65ha) đạt 101,1%. Diện tích nuôi trồng thủy sản: 209,46ha; so kế hoạch (237,68ha) đạt 88,13%; so với năm 2020 (224,65ha) đạt 93,24%. Thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu sửa chữa, vận hành, công trình công trình ổn định  Tổng kinh phí sửa chữa thường xuyên 2021:3,01tỷ đồng so với kế hoạch (3,68 tỷ đồng) đạt 81,79%. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, thực hiện đúng quy định của Nhà nước; tổng doanh thu 21,67 tỷ đồng so kế hoạch đạt  100,78 %, so với năm 2020 đạt 82,74  %; lợi nhận 0,01 tỷ đồng. Chỉ đạo triển khai các trình tự xây dựng cơ bản đúng quy định Nhà nước, nguồn vốn quản lý chặt chẽ, các công trình thi công đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ. Hoàn thành các thủ tục hồ sơ nghiệm thu thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2020. Theo dõi, tổng hợp các nội dung thực hiện đặt hàng năm 2021. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh đoanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, dự toán đặt hàng năm 2022. Thực hiện tốt Bộ luật Lao động và các quy định của Nhà nước về chính sách đối với người lao động. 100% CBCNV-LĐ có đủ công ăn việc làm đời sống ổn định, thu nhập bình quân dự kiến đạt 6,7 triệuđồng/người/tháng, mọi chế độ của người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, nội bộ đoàn kết, 100% CBCNV-LĐ không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

Công tác thi đua khen thưởng: Xếp loại cá nhân: Tổng số CBCNV tham gia xếp loại: 104 người, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 07 người = 6,7%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 43 người = 41,3%; Hoàn thành nhiệm vụ: 54 người = 52 %. Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 tập.Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 đơn vị Tập thể hoàn thành nhiệm vụ: 04 đơn vị. Đề nghị khen thưởng cá nhân: Lao động xuất sắc: 07 người; Lao động tiên tiến: 43 người. Đề nghị khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 tập thể. Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 tập thể.

Phát biểu kết luận Hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Chủ tịch Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết và những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể CBCNV-LĐ toàn Công ty trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; đồng chí Chủ tịch Công ty yêu cầu tập thể cán bộ, CNV-LĐ phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cụ thể như sau: Hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi và máy móc thiết bị thường xuyên được kiểm tra phát hiện vi phạm, hư hỏng, vỡ lở, bồi lắng, kịp thời khắc phục, giải quyết đảm bảo công trình ổn định và phục vụ sản xuất tốt. Diện tích: Tưới, tiêu cho cây trồng 12.341,36ha ; Cấp nước nuôi trồng thủy sản 224,65ha ; Tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và đô thị 14.955,65ha. Quản lý tốt nguồn nước, điều tiết nước kịp thời, đầy đủ, tiết kiệm nước. Thực hiện công tác PCTT&TKCN kịp thời, hiệu quả, 100% các hồ chứa nước tuyệt đối an toàn. Các đơn vị triển khai thực hiện tốt Luật Thủy lợi, các Nghị định, thông tư hướng dẫn luật và quyết định 46/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phấn đấu doanh thu đạt 19,88 tỷ đồng ; Quản lý và thực hiện nghiêm túc cơ chế tài chính đúng quy định của Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn, hạch toán kinh doanh có lãi. Thực hiện tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, hoàn thành 100% nộp thuế Nhà nước và thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp theo quy định. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản và sản suất kinh doanh phụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Điều chỉnh bổ sung các Quy chế, quy định làm việc phù hợp với quy định mới và thực tiễn hoạt động của Công ty. 100% CBCNV có việc làm ổn định, chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân 6,5 triệu – 7,0 triệu đồng/ người/ tháng; 100% cán bộ, đảng viên và người lao động chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Phấn đấu 100% CBCNV hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% hoàn tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tập thể các đơn vị trực thuộc  hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công ty phấn đấu được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; danh hiệu đơn vị văn hóa; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo Công ty an toàn để phục vụ sản xuất.          Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong  năm 2021 đã được chỉ ra. Tập thể cán bộ, CNV-LĐ đoàn kết một lòng, sự nỗ lực của mỗi tập thể và từng cá nhân; tin tưởng rằng năm 2022 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Đ/C Nguyễn Thanh Hòa chủ tịch Công ty tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc