XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

NGUYỄN THANH HÒA Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi; cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên địa bàn 18 xã thuộc ba huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên.

Để thực hiện thành công nghị quyết Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Đảng ủy đã triển khai nghị quyết đến toàn thể các chi bộ, đoàn thể và cán bộ đảng viên CNV-LĐ trong toàn Công ty. Ngay từ đầu các năm Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Hàng tháng Đảng ủy đều xây dựng và lãnh đạo thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tế. Hàng năm đều triển khai xây dựng kế hoạch tưới tiêu hàng vụ, kế hoạch đặt hàng, kế hoạch PCTT&TKCN đồng thời tổ chức công tác sơ, tổng kết công tác Đảng, chính quyền.

Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty phát biểu tại HN Tổng kết công tác năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Kim Đình Hưng Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu tại HN Tổng kết công tác năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cán bộ, đảng viên CNV-LĐ trong Công ty thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Đảng và luật pháp Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty, đặc biệt là Luật Doanh nghiêp, Bộ luật Lao động, Luật Thủy lợi,…các nghị định, thông tư hướng dẫn. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, CNV-LĐ tham gia đầy đủ các lớp nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các lớp tập huấn, bồi dưỡng của cấp trên cũng như ngành nông nghiệp. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã mời báo cáo viên Huyện ủy Tam Đảo về truyền đạt tổng số 12 cuộc với tổng số 1.120 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật: Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Giao thông đường bộ, Luật Thủy lợi… Hàng năm, phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy chất lượng lao động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo sự gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, điều hành nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Đồng thời hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo ổn định, an toàn, chống xuống cấp; bảo toàn nguồn lực; bảo toàn nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo đủ việc làm và thực hiện tốt quyền lợi, chế độ cho người lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV-LĐ.

Thường xuyên lãnh đạo chính quyền cơ quan thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh và ngành và Đảng bộ huyện Tam Đảo. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; rà soát diện tích đến từng hộ theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP; phân định điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; lập hồ sơ cấp quyền khai thác nước mặt các hồ chứa lớn; xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, UBND các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương và các xã trong vùng cấp nước tưới đầy đủ, kịp thời khung thời vụ, đảm bảo đời sống cho CBCNV-LĐ trong Công ty.

Song song với việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng:

Thực hiện các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương; Đảng ủy Công ty đã triển khai các kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai việc thực hiện trong toàn nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo tại Hội nghị
triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết,
quy định của Đảng hàng năm

Đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết,
quy định của Đảng hàng năm

Được Ban Chấp hành Đảng bộ bố trí thời gian phù hợp tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, nội dung phong phú đã giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mọi người trong đơn vị tự giác học tập và phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Người. Qua việc tổ chức học tập giúp cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng và rèn luyện tác phong, lề lối làm việc phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từ đó góp phần vào việc thực hiệt tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua học tập, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ nhiệm vụ được giao tự liên hệ và đề ra kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng ký với chi bộ và cuối năm tự kiểm điểm đánh giá; coi việc đây là tiêu chí xếp loại cán bộ hàng năm.

Vì vậy, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt. 5 năm qua, tổng lượng nước cấp là: 286,52 triệu m3, trong đó: Lượng nước hồ lớn 130,81 triệu m3, hồ nhỏ 50,91 triệu m3, đập dâng ngang suối 52,11 triệu m3, bơm tưới 52,69 triệu m3. Tổng diện tích nghiệm thu là 106.823,4 ha, trong đó, diện tích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hơn 76.917,5 ha; diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị là 29.905,9 ha (diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị được tính từ năm 2018 đến nay). Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ: 127,51 tỷ đồng; bảo toàn nguồn vốn và hạch toán kinh doanh có lãi. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch, tiết kiệm, không lãng phí, đúng quy định. Thực hiện nộp thuế Nhà nước: 1,84 tỷ đồng = 100%, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN 9,45 tỷ đồng = 100% so với số phải nộp; trích kinh phí công đoàn 0,85 tỷ đồng = 100%; kinh phí đảng 0,054 tỷ đồng = 100%.


Công tác nạo vét kênh mương của CBCNV-LĐ Công ty
phục vụ tưới tiêu, chống hạn hàng năm

Chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống thiên tai và TKCN hằng năm

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí được Đảng ủy, thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Đảng, Nhà nước. Do có sự chỉ đạo thực hiện và phối hợp tốt giữa chuyên môn và hoạt động của các đoàn thể nên trong nhiệm kỳ qua công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa, đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn và không để xảy ra tham nhũng.

Công tác Đảng, công tác cán bộ được bàn bạc dân chủ, công khai, việc quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Việc giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm đều đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch đúng tiêu chuẩn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chung của cơ quan, tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong 5 năm qua, đã củng cố kiện toàn công tác tổ chức trong Công ty: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty; bổ nhiệm lại Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc: 26 người; kéo dài thời gian giữ chức vụ 02 cấp phó đảm bảo đúng quy trình quy định của Nhà nước và Công ty; điều động luân chuyển 47 lượt cán bộ. Công tác tổ chức từng bước được ổn định, lực lượng lao động được điều chỉnh sắp xếp phù hợp với năng lực công tác của từng người. Tổ chức xét nâng lương, nâng bậc và chuyển ngạch lương một năm 2 kỳ, tổng số 262 lượt người; trong đó nâng lương 251 lượt người, chuyển ngạch 11 lượt người đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty. Cử cán bộ học cao học 02 người, đại học 09 người; cao cấp lý luận chính trị 01 người, trung cấp lý luận chính trị hành chính 17; học nâng bậc 97 lượt người.

Công tác phát triển đảng viên thường xuyên được Đảng ủy, các chi bộ quan tâm chăm lo, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21 đảng viên, vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; hiện nay đang tiếp tục bồi dưỡng 08 quần chúng ưu tú, chuyển chính thức cho 07 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 94 đồng chí. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Liên tục 5 năm liên tục từ 2015 đến 2019, Đảng bộ được Đảng bộ huyện Tam Đảo bình chọn xếp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu.


Đ/c Nguyễn Thanh Hòa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch công ty trao giấy khen và phần thưởng cho cán bộ, đảng viên trong Công ty hàng năm

Công tác kiểm tra giám sát nội bộ được quan tâm đúng mức, kịp thời qua kiểm tra phát hiện những thiếu sót đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, chỉ đạo thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ Đảng ủy, UBKT đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó Đảng ủy thực hiện 5 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát, UBKT thực hiện 5 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát theo quy định của Đảng. Qua kiểm tra đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gương mẫu chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết và Hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát hiện sai sót, khuyết điểm đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, xây dựng tổ chức Đảng TSVM.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng bộ cấp trên, sự đoàn kết thống nhất cao của tập thể Đảng uỷ và chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Liên tục 5 năm liền, Đảng bộ được Đảng bộ huyện Tam Đảo công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu.

Phát huy kết quả đã được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo xác định mục tiêu “Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, các hồ chứa nước tuyệt đối an toàn; tưới tiêu kịp thời, đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể vững mạnh”, thực hiện tốt nhiệm vụ và có các giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo, Sở NN&PTNT; phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, UBND các xã trong thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất, quản lý hệ thống công trình thủy lợi được giao.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng, học tập chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và toàn thể CBCNV-LĐ. Thường xuyên đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, đăng ký làm theo gương Bác theo các chuyên đề do cấp trên phát động.

Duy trì sinh hoạt Đảng có nề nếp, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác quản lý và rèn luyện đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Giữ vững vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên ư­u tú được phấn đấu rèn luyện và được kết nạp Đảng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra với kế hoạch cụ thể, thường xuyên thực hiện kiểm tra các chi bộ và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn tiêu cực, vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên.

Quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng gắn với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khích lệ các tổ chức, cá nhân hăng hái phấn đấu thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của mình.

Phấn đấu, tổng doanh thu đạt 104,37 tỷ đồng, trong đó: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đạt 86,65 tỷ đồng; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đạt 6,97 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh phụ đạt 10, 75 tỷ đồng (tư­ vấn thiết kế 4,7 tỷ đồng; xây lắp đạt 6,05 tỷ đồng); 100% CBCNV-LĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn thành tốt trở lên. 100 % đơn vị trực thuộc đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn hành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới từ 8-12 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 60% trở lên; 100 % chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% hoàn hành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các đoàn thể đạt vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao cùng với kinh nghiệm, bản lĩnh, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong Công ty, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống và ý thức vươn lên, tận dụng thời cơ, lợi thế, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty; ổn định việc làm, đảm bảo nâng cao đời sống và các chế độ của người lao động, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương và của tỉnh trong giai đoạn mới.