Công điện số 02/CĐ-VPTT ngày 24/6/2018 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ

1