Công điện số 07/CĐ-PCTT ngày 27/7/2018 về chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn

12