Cộng điện số 04/CĐ-PCTT ngày 17/7/2018 về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn

1