V/v triển khai các biện pháp ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài

1