Nạo vét cửa khẩu, kênh mương phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018

1 2