Thông báo về đợt rét đậm, rét hại từ ngày 15/12/2017

1